Záruky, reklamačný poriadok, ochrana súkromia

ZÁRUČNÉ A REKLAMAČNÉ PODMIENKY
 

Na všetky ponúkané výrobky je poskytovaná štandardná 24 mesačná záručná doba pri predaji fyzickým osobám - občanom. Pri predaji tovaru firmám platí 12 mesačná záručná doba. 

V prípade uplatnenia reklamácie postupujte nasledovne. Zašlite elektronickou poštou na adresu dekoracie@dekoracie.sk číslo objednávky, názov výrobku a popis chyby. Podľa charakteru reklamácie Vás budeme informovať o ďalšom postupe. Po spoločnom dohovore zašlite reklamovaný výrobok dodávateľovi. Zásielky zaslané na dobierku nebudú prijaté. Dodávateľ sa zaväzuje opraviť chybu (najčastejšie výmenou) v čo najkratšom termíne, nie dlhšie ako v zákonnej dobe 30 dní od prevzatia tovaru k reklamácii. Dodávateľ hradí poštovné na zaslanie opraveného výrobku späť zákazníkovi. V prípade neoprávnenej reklamácie dodávateľ zašle tovar späť na náklady zákazníka.

Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy je 14 kalendárnych dní. Lehota na vrátenie peňazí je 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia. Spotrebiteľ je povinný zaslať tovar predávajúcemu do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.

 

OCHRANA SÚKROMIA

 

1.Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.


2.Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.

3.Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: Pohlavie, Krstné meno, Priezvisko, E-mail, Ulica, PSČ, Mesto, Krajina, Telefón, Heslo, Potvrdenie Hesla (Dobrovoľne vyplniteľné: Meno firmy, Fax)

4.Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky.

5.Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré má spracované v bezpečnostnej smernici.

6.Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope na marketingové účely, súhlasil so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu, telefonickým kontaktovaním alebo zasielaním adresnej pošty na kontaktnú adresu.

7.Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite blokujeme alebo likvidujeme. A z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na marketingové účely.

 

 

 

 

ORGÁN KONTROLY

 

Orgán kontroly vnútorného trhu:

Slovenská obchodná inšpekcia

Inšpektorát SOI so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj

Prievozská 32, P.O.Box 5, 820 07 Bratislava

 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY SPOTREBITEĽOM

 

V zmysle § 12 zákona, bod 1 O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má kupujúci právo od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.

Tovar je kupujúci povinný vrátiť úplný, s pôvodným obalom, nepoškodený, s visačkami v stave v akom tovar prevzal. S tovarom môže zaobchádať iba tak, ako by mu to bolo umožnené v klasickej predajni.


Lehota na vrátenie finančnej čiastky je 14 dní odo dňa odstúpenia podľa 108/2000 ZÁKON o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji § 12 Odstúpenie od zmluvy 4b.

Kedy nie je možné odstúpiť od zmluvy:

Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je : predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa

 

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

  1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením e-mailom na e-mailovej adrese dekoracie@dekoracie.sk alebo alebo listom na korešpondenčnej adrese: Ing. Andrea Hahnová – Berti +, Pod záhradami 62, 841 02 Bratislava. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali alebo zaslali.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

  1. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, ktorý ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru spať na našu korešpondenčnú adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

Tovar, ktorý chcete vrátiť nám zašlite na adresu: Ing. Andrea Hahnová – Berti +, Pod záhradami 62, 84102 Bratislava alebo nám ho osobne doručte na túto adresu po dohode termínu na tel. čísle: 0905 328 335 alebo dohode mailom (Ak ste na prevzatie tovaru splnomocnili určitú osobu, doplňte jej meno a adresu osoby) najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenia od zmluvy. Lehota sa považuje na zachovanú, ak tovar odošlete pred uplynutím 14 - dňovej lehoty. Tovar, ktorý chcete vrátiť neposielajte na dobierku.

Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

 

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Komu:

Korešpondenčná adresa: Ing. Andrea Hahnová – Berti +, Pod záhradami 62, 84102 Bratislava, IČO: 35154021, DIČ: 1020174595, IČ DPH: SK1020174595

dekoracie@dekoracie.sk

(Fakturačná adresa: Ing. Andrea Hahnová – Berti +, Ondavská 12, 82108 Bratislava, IČO: 35154021, DIČ: 1020174595, IČ DPH: SK1020174595)

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby*:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dátum objednania:

Dátum kúpy:

Číslo objednávky:

Číslo faktúry:

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov*:

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov*:

E-mail:

Telefonický kontakt:

Dátum odstúpenia:

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe):

 

*Nehodiace sa prečiarknite.

 

DOKLADY POTREBNÉ PRI REKLAMÁCII, ODSTÚPENÍ OD ZMLUVY SPOTREBITEĽOM


Kupujúci, ktorý reklamuje tovar alebo odstupuje od zmluvy je povinný spolu s tovarom, ktorý zasiela na adresu na Pod záhradami 62, 841 02 Bratislava zaslať aj:

1. Kópiu faktúry za tovar (originál je súčasť balíka)
2. Originál obal výrobku
3. Kópiu dokladu o zaplatení (príjmový doklad od kuriéra, príp. doklad o zaplatení na pošte, alebo kópia platobného príkazu - príp. iný doklad preukazujúci úhradu)
4. Sprievodný list spolu s kompletnými údajmi a požiadavkami. V prípade odstúpenia od zmluvy - uviesť aj číslo účtu, kde bude požadovaná čiastka za tovar vrátená.


ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROV
 

Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho o žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia http://www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s, pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.